Image
Loading
20/10/2023 12:00 SA
Thạp gốm hoa nâu thời Trần (thế kỷ XIII - XIV) tại Bảo tàng Quảng Ninh được công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 25/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 10, năm 2021).