Image
Loading
20/10/2015 11:22 SA
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
Bảo tàng Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; thực hiện chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về lịch sử - văn hóa và thiên nhiên của tỉnh Quảng Ninh và Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh và du khách; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh; 

Quản lý, vận hành Cung Quy hoạch, Hội chợ  và Triển lãm tỉnh, thực hiện các hoạt động có liên quan đến trưng bày, quảng bá các quy hoạch và thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các hoạt động dịch vụ tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn nhà đầu tư quản lý, khai thác Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm từng phần hoặc toàn bộ theo quy định.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch; kế hoạch dài hạn, hàng năm; dự án, đề án chương trình về công tác bảo tồn, bảo tàng trên địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;

b) Thực hiện nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày, giới thiệu các tài liệu, hiện vật, di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu của địa phương phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

c) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa; sưu tầm bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật; kiểm tra, thống kê, phân loại, lưu trữ các hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án, hồ sơ di tích, danh thắng thuộc tỉnh;

d) Tổ chức lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh (bao gồm cả di sản văn hóa vật thể và phi vật thể) đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng;

đ) Hướng dẫn, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng các cấp theo phân cấp và quy định của pháp luật. Kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ, khai thác, tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định;

e) Nghiên cứu, biên tập và xuất bản ấn phẩm giới thiệu truyền thống lịch sử - văn hóa, hiện vật tại Bảo tàng tỉnh; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và tham quan;

g) Thực hiện các chương trình khảo sát, thám sát khảo cổ…đề xuất phương án tôn tạo, tu bổ, phục hồi di tích. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có chức năng thăm dò, khai quật khảo cổ tiến hành khai quật địa điểm khảo cổ, phục vụ việc bảo quản, tu bổ di tích. Tham gia Hội đồng giám định di vật, cổ vật và hội đồng định giá cổ vật của tỉnh;

h) Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà truyền thống, ban quản lý di tích của các địa phương, ngành, đơn vị cơ sở, tập thể và cá nhân trong tỉnh;

i) Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống và hoạt động dịch vụ của Bảo tàng theo quy định;

k) Thực hiện hợp tác trong nước và quốc tế về hoạt động bảo tàng, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa theo quy định;

l) Giám đốc Bảo tàng quy định quyền hạn cụ thể, sắp xếp, bố trí nhân lực theo các chức danh và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; quy định mối quan hệ công tác, phối hợp giữa các phòng, đơn vị thuộc Bảo tàng; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động của Bảo tàng tỉnh;

m) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vị quản lý  của Bảo tàng tỉnh theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao;

n) Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ và nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

o) Chủ trì, phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và kế hoạch trung hạn về công tác quản lý Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh; các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm;

p) Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh trong quá trình sử dụng, cho thuê, khai thác dịch vụ.

Quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trưng bày, triển lãm, quảng bá quy hoạch phát triển của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự...và các công việc khác có liên quan tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh.

Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh;

q) Chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan lựa chọn nhà đầu tư vận hành, khai thác Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm theo chỉ đạo của Tỉnh và quy định của pháp luật;

Chủ trì và phối hợp với các đơn vị, tổ chức chuyên ngành quản lý, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác, tổ chức hoạt động dịch vụ đảm bảo đúng công năng của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh;

r) Xây dựng phương án kết nối và phát huy hiệu quả phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan cụm công trình Bảo tàng - Cung quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm;

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh giao./.

 

 
trang chủ

Chia sẻ:
Ý KIẾN BÌNH LUẬN  Ý KIẾN BÌNH LUẬN