Image
Loading
20/10/2023 12:00 SA
Bình gốm hoa sen thời Lý tại Bảo tàng Quảng Ninh được công nhận là Bảo vật Quốc gia

        Bình gốm hoa sen thời Lý

Bình gốm hoa sen thời Lý tại Bảo tàng Quảng Ninh được công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 2283/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Đợt 9, năm 2020).