Image
Loading
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam


Nguồn tin:admin
  • Cập nhật:20/10/2015 11:20:13 SA

Cụ thể:


1. Bảo tàng Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; thực hiện chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Quảng Ninh và Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh và du khách; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh (Theo Quyết định 1316/QĐ-UBND, ngày 20/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh);
 
2. Quản lý vận hành Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh, thực hiện các hoạt động liên quan đến trưng bày, quảng bá các Quy hoạch, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh, các hoạt động dịch vụ tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh; tham mưu Sở Văn hóa và Thể thao báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn nhà đầu tư quản lý, khai thác Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh từng phần hoặc toàn bộ theo quy định (Theo Quyết định 959/QĐ-UBND, ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh);
  
3. Bảo tàng Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan;
 
4. Trụ sở của Bảo tàng Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 
 
 

Nguồn tin:admin
Tin khác: