Nguồn tin:BTQN
 • Cập nhật:20/10/2015 11:22:13 SA

Cụ thể:


1. Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch; kế hoạch dài hạn, hàng năm; dự án, đề án chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
 
2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý về chuyên ngành Di sản văn hóa của đơn vị và các ngành khoa học có liên quan nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng các yêu cầu hoạt động và sự nghiệp phát triển của Bảo tàng Quảng Ninh;
 
3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức hoạt động của Bảo tàng theo Quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân;
 
4. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa; sưu tầm bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật; kiểm tra, thống kê, phân loại, lưu trữ các hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án, hồ sơ di tích, danh thắng thuộc tỉnh;
 
5. Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc có liên quan đến Bảo tàng Quảng Ninh, do Bảo tàng hiện đang lưu giữ; các đối tượng đến thăm quan Bảo tàng. Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan và cho khách tham quan Bảo tàng;
 
6. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà truyền thống, ban quản lý di tích của các địa phương, ngành, đơn vị cơ sở, tập thể và cá nhân trong tỉnh;
 
7. Tổ chức kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Tỉnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng;
 
8. Hướng dẫn, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng các cấp theo phân cấp và quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ, khai thác, tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định;
 
9. Nghiên cứu, biên tập và xuất bản ấn phẩm giới thiệu truyền thống lịch sử - văn hóa, hiện vật tại Bảo tàng Tỉnh; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh… phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu, học tập và tham quan;
 
10. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát, thăm dò, khai quật khảo cổ… phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất phương án bảo quản, tu bổ tôn tạo phục hồi di tích;
 
11. Tham gia hội đồng giám định di vật, cổ vật; hội đồng định giá di vật, cổ vật; hội đồng thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích của tỉnh;
 
12. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Bảo tàng;
 
13. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn; thực hiện thẩm định các quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thẩm định các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích, có khả năng làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích. Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý các dự án quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích và báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo phân cấp do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện và quy định của pháp luật. Tư vấn lập quy hoạch, dự án tu bổ di tích và báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; Tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích, giám sát trưng bày, bảo quản trị liệu và tu sửa hiện vật Bảo tàng.
 
(Theo Quyết định 1316/QĐ-UBND, ngày 20/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
 
14. Chủ trình phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và kế hoạch trung hạn về công tác quản lý Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh, các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh tổ chức tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh;
 
15. Chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh trong quá trình sử dụng, cho thuê, khai thác dịch vụ;
 
Quản lý, giám sát các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, trưng bày, triển lãm, quảng bá quy hoạch phát triển của tỉnh các huyện, thị xã, thành phố, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; công tác phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự... và các công việc khác có liên quan tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh;
 
Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển các hoạt động của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh;
 
16. Chủ trình và phối hợp với các tổ chức, cơ quan, đơn vị có liên quan lựa chọn nhà đầu tư vận hành, khai thác Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh theo chỉ đạo của tỉnh và quy định của pháp luật;
 
Chủ trình phối hợp với các tổ chức, đơn vị chuyên ngành quản lý kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp. đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện việc khai thác, tổ chức hoạt động dịch vụ đảm bảo đúng công năng của Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm Tỉnh;
 
17. Xây dựng phương án kết nối và phát huy hiệu quả phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan cụm công trình Bảo tàng, Hội chợ và Triển lãm.
 
(Theo Quyết định số 959/QĐ-UBND, ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)
 
18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vị đơn vị quản lý theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;
  
19. Xây dựng các quy chế hoạt động của đơn vị;
  
20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh giao.

Nguồn tin:BTQN
Tin khác:

 • Di sản văn hóa Phật giáo
 • Đèn cổ Việt Nam
phat giao

Thống kê truy cập

 • duong-link-khong-co Đang online: 514
  duong-link-khong-co Hôm nay: 2,602
  duong-link-khong-co Hôm qua: 3,648
  duong-link-khong-co Tuần này: 18,726
  duong-link-khong-co Tuần trước: 18,793
  duong-link-khong-co Tháng này: 271,663
  duong-link-khong-co Tháng trước: 340,752
  duong-link-khong-coTất cả: 2,995,117